background brush small
background brush small
background brush small
background brush large

Algemene voorwaarden

William van der Zanden

Artikel 1 - Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. ‘Het Kunstwerk’: het werk dat nader is aangeduid in de overeenkomst tussen de kunstenaar en de klant.
 2. ‘De kunstenaar’: de maker van het Kunstwerk. William van der Zanden, gevestigd Nicoline Swijgmanstraat 152, 4822 VC, Breda, ingeschreven in het handelsregister van KvK te Breda onder KVK nummer 80040438 en Vestigingsnummer: 000046415432
 3. ‘De klant’: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die met William van der Zanden een overeenkomst aangaat.

Artikel 3 - Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst tussen William van der Zanden en de klant komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van William van der Zanden door de klant.

Artikel 4 - Prijzen

 1. Alle prijzen zijn in euro’s en zijn inclusief BTW.
 2. Prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien zoals die ter zake van BTW kunnen aan de Klant worden doorberekend.

Artikel 5 – Koop van een Kunstwerk

 1. Indien de overeenkomst de koop van een Kunstwerk betreft worden in de op te maken overeenkomst de gegevens van het Kunstwerk, de gegevens van de klant, de wijze van betalen, de wijze van aflevering en overige bijzonderheden vastgelegd.
 2. Een opgegeven termijn voor aflevering is steeds indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. AfleveringvanhetKunstwerkgeschiedt op de wijzezoalsovereengekomen in de overeenkomst.
 4. Klachten over gebreken aan het gekochte Kunstwerk dienen tijdig na constatering daarvan bij William van der Zanden te worden ingediend, waarbij binnen één maand in ieder geval tijdig is. Niet tijdig klagen leidt tot verlies van rechten.

Artikel 6 - Reparaties en overige werkzaamheden

 1. Reparaties en overige werkzaamheden door William van der Zanden aan een Kunstwerk dat eigendom is van de klant zullen steeds op basis van een inspanningsverplichting worden verricht.
 2. Bij aflevering van het Kunstwerk is de klant gehouden om de verrichte werkzaamheden te inspecteren. Indien de klant de verrichte werkzaamheden niet in orde bevindt zal hij dat direct, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken aan William van der Zanden.
 3. De klant wordt geacht de verrichte werkzaamheden te hebben geaccepteerd indien hij niet binnen één maand na aflevering van het Kunstwerk melding heeft gemaakt van gebreken aan de verrichte werkzaamheden.

Artikel 7 - Betaling

 1. Betaling van het volledige aankoopbedrag geschiedt uiterlijk 7 (zeven) dagen voor levering van het kunstwerk op het rekeningnummer die de kunstenaar in de koopovereenkomst heeft vermeld.
 2. Bij het in gebreke blijven door de klant van volledige betaling van het aankoopbedrag binnen 30 (dertig) dagen na afsluiting van de koopovereenkomst, is de kunstenaar gerechtigd de koopovereenkomst te beëindigen. De eventueel al gestorte gelden worden dan geretourneerd aan de klant.
 3. Tenzij anders is overeengekomen, is betaling in termijnen niet toegestaan.

Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud en het recht van terughouding

Zolang de klant niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan, behoudt William van der Zanden zich de eigendom van het kunstwerk voor. In dat geval gaat de eigendom op de klant over, zodra de klant aan al zijn verplichtingen jegens William van der Zanden heeft voldaan.

Artikel 9 - Persoonlijke Opdracht

 1. Mits persoonlijk getint (portretten/persoonlijke elementen) is de klant verplicht het schilderij gemaakt door William van der Zanden in opdracht af te nemen.
 2. WilliamvanderZandenzal de klantdoormiddelvanfoto’s op de hoogtebrengenvan de vorderingvan de persoonlijkeopdracht en gewensteaanpassingen, naarkunnen, uitvoeren.

Artikel 10 - Wet Bescherming Persoonsgegevens

 1. William van der Zanden zal de persoonsgegevens van de klant verwerken en opnemen in een bestand. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is het door William van der Zanden kunnen nakomen van de overeenkomst die zij met de klant is aangegaan alsmede om de klant op de hoogte te houden van William van der Zanden en de activiteiten die het ontplooit.
 2. De klant kan zich te allen tijde tot William van der Zanden wenden met het verzoek hem/haar mede te delen of en zo ja, welke hem/haar betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Indien de klant van mening is dat de persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden, dient de klant dit schriftelijk per mail of per brief aan William van der Zanden te melden.

Artikel 11 - Intellectuele eigendom

Het auteursrecht op het kunstwerk blijft berusten bij de kunstenaar. Uit dit recht van de kunstenaar vloeien voor de klant beperkingen voort betreffende het gebruik, de openbaarmaking en de verveelvoudiging van het kunstwerk.

Artikel 12 - Overmacht

 1. In geval van overmacht heeft William van der Zanden het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de klant uit dien hoofde enig recht of vergoeding van schade, kosten of interesten kan doen gelden. De kunstenaar zal de klant direct op de hoogte stellen van elk geval van overmacht en trachten een voor beide partijen bevredigend alternatief aan te bieden.
 2. Onder Overmacht wordt verstaan: werkstakingen, overlijden, brand, vervoer, stremming, molest en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst niet meer van de opdrachtnemer kan worden gevergd.
 3. William van der Zanden zal elke dienst naar beste kunnen uitvoeren en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een dienst derden in te schakelen.

Artikel 13 - Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de overeenkomst en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen de klant en William van der Zanden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst(en) en deze Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter, tenzij een dwingendrechtelijke bepaling anders voorschrijft.
background brush cta
william
Heeft u een vraag of wilt u meer weten? Ik help u graag verder!

Heeft u een vraag, wilt u meer informatie over een kunstwerk, of wilt u bijvoorbeeld weten waar u mij binnenkort kunt zien op een expositie? Neem dan contact met mij op! Stuur een mail naar william@williamvanderzanden.nl of neem contact op via onderstaande button.

Contact opnemen